neděle 13. července 2014

ODPUŠTĚNÍ

     Zní to jednoduše, ale je to opravdu tak jednoduché - odpustit? Když mám odpustit svému dítěti nějakou drobnost, odpouští se mi lehce. Ale dokážu stejně lehce odpustit něčí zradu, když jí lituje? Dokážu odpustit něco, co mě opravdu hodně bolelo, trápilo, kvůli čemu jsem vybrečela potoky slz? Něco, co se třeba už ani napravit nedá?

     Nevím.... Nevím, i když doufám, že ano. Mám celkem optimistickou povahu a zapomínám a odpouštím vcelku rychle. Ale zase na druhou stranu - zatím mě nepotkalo nic tak závažného, co by mě srazilo na kolena. Nikdo mi neublížil tolik, že bych musela přemýšlet nad tím, jestli mu dokážu odpustit. Ale může se stát, že nás taková situace potká. A kde jinde máme hledat pomocnou ruku, než v Bibli? Vždyť máme jeden obrovský příklad někoho, kdo dokázal odpustit absolutně všechno - máme Boha, máme Ježíše ...
Daniel 9:9 -  "Náš Pán Bůh však má soucit a odpuštění, ačkoli jsme se proti němu vzbouřili"

Matouš 6:15 - "Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám"

Lukáš 6:36 - "Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec"

Lukáš 6:37 - "Nesuďte a nebudete souzeni. Neodsuzujte a nebudete odsouzeni. Odpouštějte
                      a bude vám odpuštěno"

Efezským 4:32 - "Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Odpouštějte si navzáje, tak jako
                           Bůh v Kristu odpustil vám"

Marek 11:25 - " Když se postavíte k modlitbě, odpouštějte, pokud něco proti někomu máte,
                          aby i váš Otec v nebesích odpustil vaše prohřešky vám"

Koloským 3:13 - "Buďte mezi sebou snášenliví, a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si
                            navzájem. Tak jako Pán odpoustil vám, odpouštějte i vy".

1Petr 3:8 - "Konečně, buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní".


A kolikrát mám odpustit? - odpověď najdeme v Matouši 18:15-35.

     Odpouštět není lehké, už proto, že prostě musíme ze své mysli a ze svého srdce dostat myšlenku a vzpomínku, která moc bolí. Ale stojí to za to ... Mně pomáhá věta: "Když může odpouštět Bůh, jakým právem bych si dovolila neodpustit já ...".V tu chvíli si uvědomím, že nemám žádné právo ani povolení druhému neodpustit. Nakonec to do srdce přece přinese úlevu hlavně mně.

pátek 23. května 2014

PŘEDNÁŠKA

  DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA KŘESŤANSKOU PŘEDNÁŠKU NA TÉMA

 

CHARAKTER BOHA A DĚJINY UTRPENÍ


 - SVĚDČÍ ZLO A NESPRAVEDLNOST PRO ČI PROTI   EXISTENCI BOHA?

  -  CO JE PRAMENEM KRUTOSTI A ZLA?

  -  JAK OSOBNĚ A BLÍZCE JE BŮH SPOJEN S UTRPENÍM ČLOVĚKA?

  -  JAK MNOHO BŮH OBĚTOVAL, ABY ČLOVĚK NEZŮSTAL BEZMOCNOU OBĚTÍ ZLA?DATUM:     neděle. 25. 5. 2014

ČAS:     18.00 hod.

 MÍSTO KONÁNÍ:     TYRŠŮV DŮM, ÚJEZD 40,
                                    II vchod, 2. patro (vchod i z Všehrdovy ulice)

  PŘEDNÁŠÍ:      Lonnie Oldag

VSTUP ZDARMA
PO PŘEDNÁŠCE BUDE ČÁST VĚNOVANÁ OTÁZKÁM A ODPOVĚDÍM
INFORMACE, DOTAZY: 777 630 724           to-morrow@volny.cz

středa 14. května 2014

LENOST

Asi před rokem jsem se pustila do důkladnějšího studia Bible, kdy se snažím procházet jednotlivá témata, která mě zajímají a vypisovat si verše, které se jich týkají. Proto se chci i s vámi podělit o některá z nich, třeba vám to může pomoci. Takže půjde vždy o určité téma a seznam veršů, které jsem k němu vyhledala. Určitě nejsou zdaleka všechny a moc by mě potěšilo, když byste objevili další verše a připsali je do diskuze, abych je mohla doplnit do svého "seznámku" :).

Jako první  jsem si vybrala LENOST. Jsou chvíle, kdy se mě toto téma týká opravdu hodně, a tak mi pomáhá "nakopnout" se k činnosti těmito verši:

Přísloví 10:4 - "Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství"

Přísloví 24: 33+34 - "Chvilku si pospíš, chvilku zdřímneš, na chvilku složíš ruce a poležíš, najednou
                                 tě jak tulák navštíví nouze, bída tě přepadne jako loupežník"

Přísloví 13:4 - "Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete"

Přísloví 6:6 - "Jdi za mravencem, pecivále, pozoruj ho a zmoudříš hned"

Přísloví 19:15 - "Lenost ukolíbá člověka k s pánku, kdo je váhavý, zůstane o hladu"

Kazatel 10:18 - "Pro zahálku se bortí krovy, pro líné ruce teče do domu"

Židům 6:12 - "Proto nebuďte líní, ale řiďte se příkladem těch, kdo skrze víru a trpělivost dosáhli
                     zaslíbení"

Přísloví 21:5 -"Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jen chudobu"

Přísloví 6:9 - "Jak dlouho, lenochu, budeš polehávat, kdy už se konečně ze snu probudíš?"

Římanům 12:8 - "Kdo umí povzbuzovat, ať povzbuzuje, kdo rozdává, ať je štědrý, kdo pečuje, ať je 
                         pilný, kdo pomáhá potřebným, ať to dělá s radostí"

Přísloví 31:27 - "Znamenitá žena na chod svého domu dohlíží, nesytí se chlebem zahálky"

2.Tesalonickým 3:6 - "Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se
                                 vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které
                                 jste přijali od nás"

2.Tesalonickým 3:11+12 - "Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce, na práci nesáhnou,
                                          ale do všeho se pletou. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu
                                          Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací"

Exodus 20:9 - "Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci"

Žalm 128:2 - "Prací svých rukou se jistě uživíš, blažený budeš a úspěšný" (když budeš Hospodina ctít)

2.Tesalonickým 3:10 - "Kdo nechce pracovat, ať nejí".


Bůh nám o lenosti v Bibli říká opravdu často. Myslím, že nás dost dobře zná :). A tak, pokud budete mít chuť, tady je ještě pár další veršů - Přísloví 12:27, Přísloví 15:19, Přísloví 19:24, Přísloví 20:4, Přísloví 21:25, Přísloví 26:14-16, Efezským 4:28, Přísloví 10:26.

A já si v sobotu, až si budu chtít zase pospat, budu muset připomenout verš z Přísloví 6:9 ... :)

Mějte se pěkně a myslete na mravence :).

Pavla
čtvrtek 17. dubna 2014

PŘEDNÁŠKA

NEUVĚŘITELNÉ DĚJINY DÁVNÉHO BABYLÓNA
    
HISTORII ZNÁME, PROTOŽE SE ODEHRÁLA. DOKÁZAL VŠAK NĚKDO POPSAT HISTORII   DŘÍV, NEŽ SE ODEHRÁLA?
MŮŽE ČLOVĚK IGNOROVAT AUTORA KNIHY, JEŽ DETAILNĚ PŘEDPOVÍDÁ BUDOUCNOST?
A JAK SE HISTORIE BABYLÓNA TÝKÁ OSOBNĚ VÁS A VAŠÍ BUDOUCNOSTI?
  
DATUM:                                         středa  23. 4. 2014
ČAS:                                                18.30 hod.
MÍSTO KONÁNÍ:                          TYRŠŮV DŮM, ÚJEZD 40,
                                                           II. VCHOD, 2. PATRO (vchod též z Všehrdovy ulice)
PŘEDNÁŠÍ:                                     Mike Morrow
VSTUP ZDARMA
PO PŘEDNÁŠCE BUDE ČÁST VĚNOVANÁ OTÁZKÁM A ODPOVĚDÍM                                                                          
INFORMACE, DOTAZY: 777 630 724    to-morrow@volny.cz

středa 9. dubna 2014

POMOCNÁ RUKA

V mém minulém článku jsem psala o tom, jak prožíváme a snažíme se vypořádávat se starostmi, trápeními, bolestmi ... Dnes bych chtěla přidat "pomocnou ruku".

                                                             Obrázek: www.wallcoo.com


Nikdo není na světě sám. Všichni máme Boha, ať už o něj stojíme nebo ne. Ale také máme rodinu, kamarády, přátele, bratry a sestry.
Bůh nám říká jasně, že si máme v těžkých chvílích navzájem pomáhat - ať skutky, slovem anebo někdy stačí druhému jen naslouchat a držet ho za ruku - to je někdy mnohem lepší než stovky slov.
Je třeba se naučit respektovat situaci, která už nastala, nevyptávat se, proč se do takové situace dostal, nevypočítávat, co všechno udělal špatně, co měl udělat jinak ... Sami víme, jak je nepříjemné, když se nám něco stane, a druhý hned zareaguje: "Já to říkal, já to věděl, že to takhle dopadne" ... Pomůže nám to v této chvíli?

 Naučit se být laskavý, ohleduplný a opravdu nápomocný je shrnuto v Římanům 12:15 - "Radujte se s radujícími, plačte s plačícími" a také v Příslovích 25:20 - "Obírat o šaty v chladný den, nalévat ocet do rány - totéž je truchlivému zpívat písničky".

V Galatským 6:2 je psáno: "Neste břemena jedni druhých - tak naplníte Kristův zákon". Dnes se moc nenosí všímat si ostatních a pomáhat si. Lidé si většinou řeknou, že mají svých starostí dost, že neví, kam dřív skočit, že toho mají tolik ... Výmluvy, samé výmluvy. Každý z nás v sobě najde dost síly, aby druhému pomohl. A čas? Myslím, že většina z nás si vždycky najde čas na svůj oblíbený seriál, na procházku, na výlet, na chatu, na kino, na .... Takže další výmluva... Jak se říká - když se chce, všechno jde.
V souvislosti s tím jsem si četla básničku, která se jmenuje "Břemena" - a tenhle úryvek se mi hodně líbil:
"Proč se tahat druhým s břemeny? Životem jdou rychleji ti, co nic nenesou a ničím se nezatěžují. Kde jsou dřív v životě? U jeho východu ..."

V 1.Petrovi 3:8 nám Bůh říká: "... buďte všichni svorní, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a skromní".
Není to vždycky jednoduché, pomáhat druhým v jejich trápeních, ale důležitá je snaha. Nedávno jsem slyšela vyprávění o ženě, která vážně onemocněla a skončila v nemocnici. Doma zůstal manžel a dvě malé děti. Otec musel chodit do práce, a tak si kamarádky udělaly harmonogram výpomoci a pravidelně se střídaly v hlídání dětí, vaření, úklidu ... I pro nás by měla být samozřejmost pomoci druhým, pokud je to alespoň trochu možné.

Moc se mi líbí verše v Žalmech 145:8+9 "Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý! Ke všem je dobrotivý Hospodin, on cítí s každým ze svých stvoření!" Zkusme si příště, až si budeme říkat, že máme svých starostí a trápení dost, a tak máme právo být slepí k ostatním, kteří potřebují pomoci, na tyhle verše vzpomenout. Buďme k sobě navzájem laskaví, dobrotiví a soucitní. Vždyť druhé největší přikázání, které nám Bůh dává, je: "Miluj bližního svého ...".

Krásný den,

Pavla

úterý 18. března 2014

Přednáška - Odsunula moderní věda Boha do oblasti fantazie?


DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA KŘESŤANSKOU PŘEDNÁŠKU NA TÉMA

Odsunula moderní věda Boha do oblasti fantazie? 

Či naopak přináší důkazy o Božské inteligenci?

Stojí všichni vědci proti Bohu? 

Může racionálně uvažující člověk věřit v Boha?

Má obyčejný člověk možnost dopátrat se pravdy?
                                                                                                                                      DATUM:                            středa  19. 3. 2014

ČAS:                                   18.30 hod.

MÍSTO KONÁNÍ:             TYRŠŮV DŮM, ÚJEZD 40,
                                            II. VCHOD, 2. PATRO (vchod též z Všehrdovy ulice)

PŘEDNÁŠÍ:                       Jan Vlček

VSTUP ZDARMA 
PO PŘEDNÁŠCE BUDE ČÁST VĚNOVANÁ OTÁZKÁM A ODPOVĚDÍM                                          
INFORMACE, DOTAZY: 777 630 724  to-morrow@volny.cz

724 122 088  vlcak76@email.cz

neděle 16. února 2014

TRÁPENÍ A STAROSTI

Každý z nás, čas od času, prožívá trápení, starosti, problémy ... Můžeme mít strach z operace, můžeme být v cizině a mít silný stesk po domově, můžeme mít starosti v práci, s dětmi, ve vztahu, v církvi. Ale ať je naše trápení jakékoliv, vždycky je tu recept, který nám předepisuje Bůh.

V Jakubovi 5:13 čteme: "Má někdo z vás trápení? Ať se modlí. ...."
Podobně ve Filipským 4:6-7: "O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši".

My si často představujeme a přejeme si, aby náš život byl procházka růžovým sadem - měly by nás potkávat jen samé pěkné a příjemné věci, měli bychom se setkávat jen s milými lidmi, měly by se nám vyhýbat nemoci a starosti, prostě život by měl být jen fajn. Ale Ježíš nám takový život neslibuje. V Matoušovi 6:34 říká: "Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení". Takže tady se dozvídáme, že nejen dnešek měl starosti, ale i zítra nás čekají.

Starosti a trápení nese každý člověk jinak a taky se s nimi jinak vypořádává a bojuje s nimi - někdo své starosti řeší sám, introvertně, ve skrytu. Jiní lidé o starostech potřebují mluvit, potřebují se někomu svěřit, s někým svoje trápení sdílet - s přítelem, s někým z rodiny, někdo hledá třeba pomoc u psychologa.

Někdy můžeme mít pocit, že už naše trápení nemůžeme unést, nebo jsou to někdy takové starosti, které nemůžeme s nikým dalším rozebírat. Ale ať jsou naše starosti nicotné nebo velmi vážné, vždycky je máme vkládat do modliteb. Bůh nám slibuje, že nás nevystaví zkouškám, které bychom nebyli schopni unést - 1.Korintským 10:13: "Jak vidíte, nezmocnilo se vás pokušení, které by pro lidi nebylo běžné. Ale Bůh je věrný! Nedovolí, abyste byli pokoušeni nad své možnosti, uprostřed zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát".

Nedávno jsem četla článek v novinách o tom, jak ministerstvo obrany nakoupilo pro vojáky Bible se speciálním obalem, aby vydržely v extrémních podmínkách. Zajímala mě diskuze lidí a překvapil mě hned první komentář: "Myslím, že toto není nutné obhajovat. Jsem sice ateista, ale věřím, že ve složitých situacích, do jakých se vojáci dostávají, jim Bible může být velkou oporou." A ještě překvapivější bylo, že se k tomuto komentáři klonilo hodně lidí. Takže tu máme lidi, kteří nevěří v Boha, ale uznávají, že zrovna Bible může být pro člověka oporou. A co my - věřící? Je nám to taky tak jasné? Určitě hned sáhneme po Bibli a snažíme se, aby na nás působila Boží moudrost? Nebo se snažíme svoje problémy a trápení řešit sami - svým rozumem a svou moudrostí?

Kdesi na internetu jsem četla o tom, co vlastně je "utrpení". A protože se mi to moc líbilo, dovolím si text opsat:
CO JE UTRPENÍ? - Utrpení je oblast, kterou nemůžeme ovládat. Je to oblast, ve které se učíme vydat se Boží vůli. Je to výcvikové místo, kde padáme na své tváře a končíme pláčem: "Pane, nemohu to zvládnout". A On odpovídá: "Dobře, já to zařídím. Ale všechno mi odevzdej: své tělo, mysl, srdce, všechno ... a úplně mi důvěřuj".
Nevím, jestli jste prožívali někdy takové soužení, že jste si říkali, že takovou situaci už nemůžete zvládnout, že jste na dně, že už třeba nikdy nebude líp. Ale pokud se do takové situace dostanete, myslete na verš, který mně moc pomáhá. Izaiáš 41:13: "Neboť já Hospodin jsem Tvůj Bůh, který tě bere za ruku a říká: "Neměj strach, já sám ti pomáhám!".
Co mě může víc uklidnit, víc mi pomoci, než to, že mám vedle sebe někoho, komu na mně tolik záleží? Někoho, kdo naslouchá mým trápením, někoho, komu stojím za to, aby mi vždy pomáhal a ještě mě při tom držel za ruku?. Někoho, pro koho jsme tolik důležití.